Plan uroczystości Bierzmowania

Komentarz na wejście:

Gromadzi nas dziś w kościele uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodzież naszej parafii. Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Dojrzałość chrześcijańska wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością za wiarę, pogłębianie jej, świadczenie, a jeśli trzeba obroną. Prośmy więc Ducha Świętego, aby udzielił zgromadzonej tu młodzieży darów mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, umiejętności, bojaźni Bożej, które będą pomocą w dorosłym życiu chrześcijańskim. A we wszystkich zgromadzonych tu dorosłych niech Duch Święty odnowi łaskę sakramentu bierzmowania.

1. Procesja wejścia, śpiew (schola)

2. Pozdrowienie Biskupa

3. Powitanie przez Proboszcza

4. Prośba rodziców o udzielenie sakramentu

5. Akt pokutny (organista)

6. CZYTANIE – Dz 1,12-14 (K. Braun)

7. Psalm (M. Cwojdziński)

8. Alleluja (M. Cwojdziński)

9. Ewangelia

Komentarz po ewangelii:

W imieniu Kościoła ks. Proboszcz poprosi za chwilę ks. Biskupa o udzielenie zgromadzonej tu młodzieży sakramentu bierzmowania.

10. Dialog Biskupa i Proboszcza oraz bierzmowanych (Rytuał str. 29)

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Biskup: Czy młodzież ta wie jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy: Amen.

11. Homilia

Po homilii komentarz:

Kandydaci do bierzmowania odnowią teraz przyrzeczenia złożone na Chrzcie świętym. Wyrzekają się Szatana i wyznają swoją wiarę w Boga.

12. Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych (Rytuał str. 32)

13. Włożenie rąk (Rytuał str. 33)

Komentarz:

Rozpoczyna się najważniejszy moment w liturgii sakramentu bierzmowania. Ks. Biskup wraz z kapłanami wyciągnie ręce nad kandydatami i w modlitwie będzie prosił Boga o zstąpienie na nich Ducha Świętego.

14. Przed samym bierzmowaniem (ks. Bp i pomagający kapłani schodzą przed ołtarz; lektor z olejami stoi po lewej stronie ks. Biskupa, dwaj ministranci rozdają obrazki przy ławkach).

Komentarz:

Według ustalonego porządku bierzmowani i świadkowie podchodzą teraz przed ołtarz. Ks. Biskup udzieli sakramentu bierzmowania przez namaszczenie olejem Krzyżma św. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata.

15. Obmycie rąk (chleb, ciepła woda, ręcznik)

16. Modlitwa wiernych

Przyjmując z radością znamię Ducha Świętego, który z mocą działa w Kościele i w nas, z ufnością zwracajmy się do Ojca z naszymi prośbami.

1. Módlmy się za święty Kościół Boży, aby zgromadzony przez Ducha świętego, wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości aż do przyjścia Chrystusa.

2. Módlmy się za nasze rodziny, aby nieustannie poddając się ożywczemu działaniu Ducha św. były wspólnotami wiary i wzajemnej miłości.

3. Módlmy się za młodzież, aby wzorując się na swoich świętych patronach ocaliła w swoim życiu wiarę i dobro.

4. Módlmy się o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

5. Módlmy się za wszystkich, którzy dziś przyjęli Sakrament Bierzmowania, abyśmy rozwijali, posiane w nas ziarno darów Ducha świętego.

6. Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na Świętej Uczcie Eucharystycznej, abyśmy mocą duchowego pokarmu zawsze byli świadkami obecności Boga w świecie.

Boże, który napełniasz lud swoim Świętym Duchem. Wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy zawsze szanowali swoją godność i pomagali sobie wzajemnie w osiągnięciu zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

17. Procesja z darami

Komentarz:

Przedstawiciele Bierzmowanych niosą w procesji ofiarnej oranty - dar z okazji zbliżającej się peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Niosą chleb i wino, które Duch Święty przemieni w Ciało i Krew Chrystusa.

18. Liturgia Eucharystyczna

19. Komunia święta:

Komentarz:

Do komunii świętej będziemy przystępować w następujący sposób: Ks. bp udzieli komunii św. bierzmowanym na klęczniku. Świadkowie, rodziny bierzmowanych i pozostali wierni będą przyjmować komunie św. w postawie stojącej w dwóch rzędach po lewej i prawej stronie prezbiterium.

20. Dziękczynienie

22. Modlitwa po komunii

23. Podziękowanie przedstawicieli młodzieży:

Księże Biskupie!

Wiele razy przypominano nam, że przystępujemy do sakramentu

dojrzałości chrześcijańskiej, że w nowy sposób łączymy się z

Bogiem i wspólnotą Kościoła, że dostępujemy zaszczytu bycia mieszkaniem Ducha świętego.

Wszystko to stało się możliwe dzięki twojej, księże Biskupie posłudze. Dlatego pragnę wyrazić wdzięczność nas wszystkich za Twoją obecność wśród nas. Dziękujemy, że zechciałeś być narzędziem w ręku Boga.

24. Błogosławieństwo

25. Wspólne zdjęcie (JB, LED, AS, IMP)

26. Wyjście krótkie do zakrystii, śpiew