Bierzmowanie – dorośli

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).

Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).

Sakrament bierzmowania dla dorosłych, może otrzymać osoba spełniająca następujące kryteria:

 • ukończyła 18 rok życia
 • otrzymała sakrament chrztu św. / świadectwo chrztu przynosimy na drugie spotkanie/
 • przystąpiła już do sakramentu I Komunii św. i sakramentu pokuty
 • nie ma przeszkód do otrzymania rozgrzeszenia w sakramencie pokuty (np. osoby żyjące w związku niesakramentalnym: które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie)
 • zostanie odpowiednio przygotowana do sakramentu bierzmowania.

Do bierzmowania zostaną dopuszczeni ci uczestnicy kursu, którzy rzetelnie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach formacyjnych. Zapisy w kancelarii parafialnej.

Osoby z poza parafii, muszą dostarczyć zgodę swojego proboszcza na uczestnictwo w przygotowaniu.

Świadek bierzmowania
Na postawie Kan. 874 KPK:

Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

 • Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • Świadkiem może być również ojciec lub matka przyjmującego bierzmowanie;
 • Nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.