BIERZMOWANIE DOROSŁYCH

Wprowadzenie teologiczne

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).
Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).

Sakrament bierzmowania dla dorosłych, może otrzymać osoba spełniająca następujące kryteria:
– ukończyła 18 rok życia
– otrzymała sakrament chrztu św. / świadectwo chrztu przynosimy na drugie spotkanie/
– przystąpiła już do sakramentu I Komunii św. i sakramentu pokuty
– nie ma przeszkód do otrzymania rozgrzeszenia w sakramencie pokuty (np. osoby żyjące w związku niesakramentalnym: które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie)
– zostanie odpowiednio przygotowana do sakramentu bierzmowania.
Do bierzmowania zostaną dopuszczeni ci uczestnicy kursu, którzy rzetelnie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach formacyjnych. Zapisy w kancelarii parafialnej.

Terminy katechez bezpośrednio przygotowujące dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii św. Jana Bosko:
PAŹDZIERNIK 2017
23 X. I Katecheza biblijna 18.45 – Dolny Kościół
28.X. II Katecheza formacyjna 18.45 – salka oratorium
29.X. III Msza św. godz. 19.00 – Górny Kościół; po Mszy św. spotkanie w salce – sprawdzenie wiadomości – wydanie zaświadczenia.
LISTOPAD 2017
20.XI. I Katecheza biblijna 18.45 – Dolny Kościół
25.XI. II Katecheza formacyjna 18.45 – salka oratorium
26.XI. III Msza św. godz. 19.00 – Górny Kościół; po Mszy św. spotkanie w salce – sprawdzenie wiadomości – wydanie zaświadczenia
MARZEC 2018
12.III. I Katecheza biblijna 18.45 – Dolny Kościół
17.III. II Katecheza formacyjna 18.45 – salka oratorium
18.III. III Msza św. godz. 19.00 – Górny Kościół; po Mszy św. spotkanie w salce – sprawdzenie wiadomości – wydanie zaświadczenia
KWIECIEŃ 2018
16.IV. I Katecheza biblijna 18.45 – Dolny Kościół
21.IV. II Katecheza formacyjna 18.45 – salka oratorium
22.IV III Msza św. godz. 19.00 – Górny Kościół; po Mszy św. spotkanie w salce – sprawdzenie wiadomości – wydanie zaświadczenia

Świadek bierzmowania
Na postawie Kan. 874 KPK:
Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:
Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
Świadkiem może być również ojciec lub matka przyjmującego bierzmowanie;
Nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.