SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA RELIGIJNEGO I FUNKCJONOWANIA PARAFII W ROKU 2020

Drodzy Parafianie!

      W naszym życiu kończy się rok kalendarzowy 2020 i rozpoczyna kolejny. W kolejnym roku duszpasterskim, który przeżywamy pod hasłem: Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy pragniemy odkryć wielką tajemnicę naszej wiary, jaką jest Eucharystia, która uobecnia nam Boga z całym darem Jego miłości. 

   Kończący się rok zdominowała pandemia, która zweryfikowała nasze plany rodzinne i duszpasterskie. Czas pandemii weryfikuje naszą wiarę i naszą miłość do Mszy świętej. W sercach wielu dokonuje się spustoszenie duchowe, jakieś nieprawdopodobne i niezrozumiałe oddalenie od Mszy św. W tym miejscu chciałbym podziękować tym, którzy uczynili wszystko, aby się tak nie stało i znaleźli tyle sposobów, aby swój głód Eucharystii zaspokoić. Wielu w najtrudniejszym doświadczeniu choroby i kwarantanny znalazło swój kontakt z Ołtarzem poprzez transmisje internetową Mszy św. Od marca do czerwca poprzez stronę parafialną ,feceboo-ka, wielu z Was łączyło się z nami na modlitwie różańcowej o 20.30 z kaplicy naszego domu zakonnego. 

    Ogromny ból towarzyszył nam – Waszym duszpasterzom –podczas odprawiania Mszy św. bez Waszego udziału. Jestem przekonany, że i Wam również krwawiło serce z tego samego powodu. Wzruszający był moment, gdy po zakończeniu liturgii paschalnej, w skróconej procesji rezurekcyjnej na tarasie górnego kościoła udzieliłem błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem naszej parafii. Przejmujący widok, jak mieszkający najbliżej wychodziliście na ulice, klękaliście przyjmując błogosławieństwo. Dziękuje za Wasze świadectwo.

    Z biegiem czasu pojawiała się możliwość uczestniczenia najpierw po 5 osób, potem po 50 w kościele dolnym i 100 w górnym. Obecnie limit to 80 osób w kościele dolnym i 140 w kościele górnym. Od samego początku pandemii, przestrzegając wytyczne sanitarne i prosząc o nie Was, zorganizowana była okazja do spowiedzi w tym również wielkanocnej. Kapłani na wyraźną prośbę udawali się i udają do chorych, którzy w domu chcą skorzystać z sakramentu pojednania czy przyjąć Komunię święta.  Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. również z oddaniem powrócili do swojej posługi, za co z serca im dziękuje.  

  Dobiegający końca rok kalendarzowy 2020 –  mimo pandemii był okresem realizacji kilku akcji duszpasterskich i realizacji inwestycji.

  Na dzień dzisiejszy we wspólnocie parafialnej pracuje 8 współbraci, salezjanów. Dwóch ks. Alojzy Urbańczyk lat 86 i ks. Kazimierz Witkowski lat 84 są już na emeryturze. Jednak chętnie, stosownie do stanu swego zdrowia włączają się w pracę duszpasterska. Za co składam im serdeczne podziękowanie. Z dniem 1 sierpnia br., decyzją przełożonego naszą wspólnotę opuścił ks. Bartosz Majchrzak, udając się do pracy duszpasterskiej do Wrocławia. Jego obowiązki przejął skierowany do pracy w naszej wspólnocie ks. Michał Kupiński. Z dniem 1 sierpnia br. do wspólnoty dołączył ks. Henryk Juszczyk, który pracował w Środzie Śl. Z dniem 1 listopada br., ks. wikariusz Jan Napierała po 3 latach pracy opuścił naszą wspólnotę, przejmując obowiązki administratora parafii w Goszczu. Nowym wikariuszem parafii został mianowany dekretem ks. Arcybiskupa ks. Bartosz Kulczyk.

W pracy parafialnej wspomaga nas s. Marta Myrcik, ze Zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, jako zakrystianka i wspomaga ją siostra Łucja Młynarczyk.  Kancelarię obsługuje s. Miriam Kędzia. Na etacie zatrudniony jest także organista p. Patryk Strykowski oraz ½ etatu p. Witold Grodziński  jako konserwator i p. Henryk Rybarczyk dbający o otoczenie kościoła, zamiatanie, koszenie trawy, w okresie zimowym odśnieżanie i pozostałe prace.

   Parafia nasza liczyła na dzień 1 stycznia 2020 roku 13 290 osób / dane na podstawie Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu/. Stan ten oczywiście nie odpowiada rzeczywistości wg. kartotek parafialnych, a tym bardziej wg rodzin przyjmujących po kolędzie.  W wykazie tym, bowiem są wskazani wszyscy mieszkańcy zameldowani a niestety niemieszkający pod danym adresem.  Wg. stanu na styczeń 2020 roku mamy w bazie parafii 6774 karty oraz 137 archiwalnych; ostatnią kolędę przyjęło 2666 rodzin /na 6774/; procentowo –rok 2019 to 41, 5%; rok 2020 to 39,36%. Widać spadek. Kartoteka parafialna informuje nas o 1697 małżeństwach sakramentalnych /par/; 131 małżeństw KC z przeszkodami; 66 par bez przeszkód; 68 par żyjących w konkubinacie z przeszkodami i 43 par w konkubinacie bez przeszkód. 6 par żyje w tzw. „ Białe małżeństwo”. Na terenie parafii na grudzień 2020 roku mamy wdów/wdowców – 1270 osoby.

   Od dłuższego czasu postępuje zauważalny stan „starzenia” się parafii. Sporą część parafii stanowią już osoby starsze, samotne / wdowy i wdowcy/, oraz chorzy. Systematycznie zmniejsza się liczba rodzin młodych i rodzin z małymi dziećmi czy to w wieku przedszkolnym czy szkolnym. W ponad 30 % mieszkania są wynajęte studentom.   Z informacji uzyskanych podczas ostatniej  wizyty duszpasterskiej wynika, że spora część parafian ma bardzo słaby kontakt z Kościołem, nie włącza się w życie parafii nawet przez uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej.  Jest spora cześć parafian żyjących w wolnych związkach i nie odczuwają potrzeby zawarcia sakramentu małżeństwa.

  Stan pandemii, w której trwamy odsłonił prawdę, iż żyjemy w trudnych czasach jakiegoś nieprawdopodobnego zamieszania ( cywilizacyjne zamieszanie nie tylko z powodu pandemii), które powoduje często oddalenie się od Źródła Życia, od Chrystusa, który żyje w Sakramentach Kościoła. Ten stan zamieszania ( a przez to często oddalenia) boli i rodzi duszpasterską trwogę. 

  Boże Dziecię, które wyciąga do nas ręce ze żłóbka, chce żyć w każdym z nas i równocześnie chce razem z nami budować wspólnotę życia i miłości – nasz Kościół – wspólnotę parafian razem z Chrystusem. W tym roku wyjątkowo w okresie zimowym niektóre Msze św. są sprawowane w kościele górnym, aby dać możliwość uczestnictwa większej liczbie wiernych w Eucharystii. Wielu jednak z lęku, korzystając z dyspensy nie wykorzystuje tej możliwości.  Według liczenia wiernych 60 % nie wróciła do wspólnoty parafialnej z okresu z przed pandemii. 

   Drodzy Parafianie, człowiek ochrzczony nie może żyć dla siebie. Musimy być razem. Tylko razem tworzymy rodzinę dzieci Bożych, wspólnotę parafialną. Gdy się modlimy i gdy pracujemy, gdy się spowiadamy i przyjmujemy Jezusa w Komunii świętej. Nie dajmy się pokonać tym wszystkim prądom antychrześcijańskim. 

Posługa sakramentalna oraz posługa słowa.

  Jest to sprawa priorytetowa dla życia chrześcijańskiego w parafii.  Mimo trwającej pandemii w naszej parafii posługę sakramentalną pełnią księża, którzy codziennie sprawują sakramenty: Eucharystię i sakrament pojednania, namaszczają chorych i prowadzą pogrzeby. Na terenie parafii swoją troską duszpastersko- katechetyczną obejmujemy 3 szkoły średnie, 3 szkoły podstawowe, 5 przedszkoli. W tym czasie katecheci prowadzą lekcje online.

  Szczególnie ważną i ciągle owocną formą głoszenia Słowa Bożego są rekolekcje parafialne i szkolne. Czas pandemii pokrzyżował nam zaplanowane akcje parafialne. Po 42 latach, 27 maja br. miała przybyć do nas Maryja w Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Nawiedzeniu miało towarzyszyć hasło: „ Z Maryją w nowe czasy”. Duchowym przygotowaniem miały być Misje Święte, poprowadzone przez oo. Paulinów w dniach 20-26 maja br. oraz przygotowanie do osobistego oddania się Matce Bożej, które poprowadzić miła s. Anna Maciejewska ze zgromadzenia sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Czas pandemii spowodował wstrzymanie peregrynacji obrazu i Misji Świętych. Wielu parafian poprzez stronę internetową skorzystało i podjęło trud przygotowania się do aktu oddania Maryi. Drugim terminem nawiedzenia i podjętych prób przygotowania całej wspólnoty do tak wielkiego wydarzenia / banery, ulotki/, był 8 listopad br. i Misję Święte planowane od 1 do 7 listopada br., niestety ponownie po rekomendacji służb sanitarnych nawiedzenie obrazu zostało wstrzymane do odwołania. Udało się w miesiącu wrześniu i na przełomie października przeprowadzić przygotowanie do aktu całkowitego oddania się Panu Jezusowi przez Maryję. Wszyscy, którzy uczestniczyli w przygotowaniu, mieli okazję dokonać tego 8 grudnia w uroczystość Niepokalanej. W ramach duchowego przygotowania z inicjatywy wspólnoty Kościoła Domowego, gromadziliśmy się na Apelu Jasnogórskim i 10 różańca pod Krzyżem Misyjnym. Obostrzenia, co do ilości uczestnictwa w zgromadzaniu spowodowały, iż spotkania musiały być zawieszone. 

  Trwające obostrzenia spowodowały, iż I Komunia Święta zaplanowana na 10 maja br., została przeniesiona na 11 października br. przy założeniu, że nie będzie również i wtedy niebezpieczeństwa utraty zdrowia i życia uczestników uroczystości. Dzięki Bożej Opatrzności, uroczystość Komunii odbyła się w górnym kościele w dwóch turach. Na życzenie rodziców dzieci pierwszokomunijnych w sobotę 20 czerwca / jedna grupa/ oraz w niedzielę 21 czerwca /dwie grupy/ odbyła się I Komunia w małych grupach, po 8 dzieci. Wczesna Komunia św. odbyła się 4 października. Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży udzielił ks. bp Szymon Stułkowski dnia 24 czerwca br.

   Kościół, który żyje w naszej parafii nie może być sparaliżowany. Dlatego zachowując rygorystyczne obostrzenia udało się zorganizować min. czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego pod hasłem „Na NOWO”, przygotowane przez młodzież.  Procesja Bożego Ciała w tym roku odbyła się wokół kościoła, uroczystej sumie przewodniczył parafianin ks. Marek Leśniewski, który obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa. Odbywają się spotkania modlitewne Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Spotkania Ojców i Matek Różańcowych. Piątkowa adoracja przygotowywana przez wspólnotę Domowego Kościoła. Kapłani online odbywają spotkania ze swoimi grupami wspólnoty Kościoła Domowego. W październiku zorganizowano Liturgiczne Warsztaty Muzyczne dla naszych schol parafialnych przygotowane przez Megafon. Liturgiczna Służba Ołtarza wraz z ks. Bartoszem Kulczykiem uczestniczyła w miniPimie  we Wrocławiu, zajmując  I, II i IV miejsce. W nieco innej formie, bardziej warsztatowo i plenerowo, w mniejszych grupach, ale równie radośnie udało się zorganizować półkolonie letnie dla dzieci. Odbyły się w dwóch terminach: 6-10 lipca oraz 27 -31 lipca. Każda grupa w tym roku mogła tylko liczyć 50 uczestników. Swoje spotkania modlitewne organizowała grupa „Salezjańskie mamy”. Ostatnie dni listopada były dla naszej młodzieży owocnym czasem, mogli przeżyć eksperymentalną oratoriade w formie online, która przebiegała pod hasłem: „Niesamotny weekend”. Z zachowaniem obostrzeń odbywały się spotkania kręgów rejonowych. Odbyła się wrześniowa pielgrzymka Ruchu Światło- Życie do Konarzewa, w czasie, której ustępująca Para Rejonowa Renata i Krzysztof Gibasiewicz, przekazali stery nowo wybranej parze Sławce i Sławkowi Szymańskim.  W Rościnie, w dniach 11-13 września br. odbyły się dni skupienia naszego rejonu Domowego Kościoła, gdzie duchową i formacyjna opiekę sprawował ks. Piotr Marchwicki. Adwentowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło- Życie odbył się najpierw w formie hybrydowej a następnie o godz. 13.30 małżeństwa z rejonu spotkały się na Namiocie Spotkania w naszym kościele a potem sprawowana była Eucharystia.

   Praca duszpastersko – młodzieżowa zmusiła do większego zaangażowania się na polu przestrzenia medialnej. Kapłani prowadzili i prowadzą spotkania online nie tylko lekcji religii, ale również spotkania formacyjne oratorium, megafonu, Liturgicznej Służby Ołtarza, spotkania przygotowujące do sakramentu Bierzmowania. Wielką popularnością cieszyły się różnego rodzaju konkursy organizowane na fecebooku dla dzieci i młodzieży. Dwaj współbracia ks. dyrektor Artur Rzepecki i ks. wikariusz Bartosz Kulczyk zamieszczają Podcasty, przekazując rozważania na stronie parafii. Zawsze nasza strona internetowa parafii i fb cieszyły się oglądalnością, ale na pewno czas, jaki mamy obecnie spowodował wzrost oglądalności, co nas cieszy. 

Życie Sakramentalne w naszej parafii:

Do wspólnoty parafialnej, przez sakrament chrztu św. zostało włączonych 52 dzieci; /62- w 2019 r/

Do I Komunii św. przystąpiło 34; / 67 – w 2019 r/ dzieci

Sakrament bierzmowania przyjęło 36; / 86 – w 2019 r/ osób

5 par związało swoje życie w sakramencie małżeństwa / 19 w 2019r /

Odeszło do wieczności – 179; / 154 w 2019 r/; osób /stan 30. 12.2020 r./

Dbamy o to, by wierni mieli okazję do korzystania na bieżąco z sakrament pokuty – spowiedzi! Dyspozycyjność kapłanów w konfesjonale jest doceniona przez licznych wiernych z sąsiednich parafii.

Modlitwa 


Z głoszeniem słowa Bożego bardzo ściśle łączy się modlitwa, która w istocie jest słuchaniem Bożego słowa. Poza codzienną Mszą św. są w naszej parafii jeszcze inne formy modlitwy dostępne dla wszystkich wiernych. W każdy I czwartek miesiąca odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Od czerwca 2019 roku, 30 sierpnia każdego roku mamy adorację całodzienną włączając się w cykl adoracji w Archidiecezji Poznańskiej.   Z okazji I czwartku miesiąca, na swoją Mszę św., i modlitwę o nowe powołania kapłańskie i zakonne gromadzi się LSO wraz z rodzicami o godz. 18.00 wraz z opiekunem ks. Bartoszem Kulczykiem. W każdy piątek, Diakonia modlitwy Kościoła Domowego spotyka się na adoracji Najświętszego Sakramentu, która kończy się o godz. 21.00.Uczestniczą członkowie Kościoła Domowego rejonu Winogrady oraz indywidualni wierni. Od poniedziałku do soboty po mszy porannej oraz o 11.00 odmawiany jest Różaniec święty w intencji Ojczyzny i parafii.  W pierwszą sobotę miesiąca po mszy św. o godz. 12.00 Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, medytacja, różaniec. W każdą środę wierni gromadzą się na nowennie ku czci MB Nieustającej Pomocy. W ostatni poniedziałek miesiąc wierni mają okazję skorzystać ze mszy św., z modlitwą o uzdrowienie prowadzoną przez wspólnotę Odnowy w Duchu św. Prowadzi ks. Henryk Juszczyk. W maju codziennie są nabożeństwa majowe, a przez cały październik, każdego dnia odbywa się modlitwa różańcowa.  Nie można zapomnieć o nabożeństwach Gorzkich Żali i Drodze Krzyżowej, które z powodu pandemii w tym roku odbyły się tylko raz.  

Wspólnoty w parafii

W parafii naszej funkcjonują następujące grupy i wspólnoty religijne.

Akcja Katolicka, Anonimowi Alkoholicy, Rada Parafialna, Rada Ekonomiczna, Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii, schola dziecięca, zespół młodzieżowy „Megafon”, schola Duszpasterstwa Akademickiego, schola Kościoła Domowego, Żywy Różaniec Kobiet i Mężczyzn, Kręgi Rodzin Domowego Kościoła ( 17 kręgów w Rejonie Winogrady.  Nasi kapłani prowadzą 11 kręgów. Pozostałe znajdują się w Rejonie, ale na terenie innych parafii i są obsługiwane przez swoich duszpasterzy. Ks. Jerzy Glabas wspomagą naszą wspólnotę prowadząć 3 kręgi. 3 nowe obecnie są pilotowane – przez pilotów –animatorów świeckich/, Odnowa w Duchu Świętym, Salezjański Wolontariat Misyjny , Duszpasterstwo Akademickie „Don Bosco”, Salezjańska Grupa Rowerowa Bosco Team, Oratorium, Duszpasterstwo Postakademickie, Megafon, LSO. Róża różańcowa rodziców, grupa Salezjańskie Mamy. W miesiącu listopadzie szkołę katechistów archidiecezji poznańskiej ukończyła p. Irena Maciejska, pierwsza osoba świecka; mamy, więc nową grupę Katechistów świeckich.

        Statystyka finansowa 

    W tym trudnym czasie, który przeżywamy niesiemy odpowiedzialność za naszą parafię i nasz kościół, za bieżące utrzymanie infrastruktury parafialnej po wypłaty zatrudnionych pracowników włącznie. Kilku parafian w tym trudnym czasie postanawiało wpłacać regularnie na konto parafii „ofiary na kościół”, na „cele kultu religijnego” czy na tzw.„ tace”. Pragnę gorąco im za to podziękować. Dziękuje wszystkim, którzy wspierali nasza parafie przez ofiary przekazane w kopercie czy to imienne czy tez anonimowo. Nie ma, co ukrywać, że Wasza troska i odpowiedzialność za kościół, który jest naszym wspólnym domem pozwala nam z trudnościami trwać i nie popaść w długi. Spadek uczestnictwa w nabożeństwach automatycznie spowodował też i spadek ofiar. Od marca br. z powodu frekwencji ofiary z tacy zmalały do 30 %. Niestety utrzymanie parafii, jak: roczne ubezpieczanie, podatek od nieruchomości, ZUS, Urząd skarbowy, opłaty miesięczne stałe jak za sam przesył każdego miesiąca Veolia Energia to kwota 1 489, 69 zł; usługi dystrybucji Enea 1383, 86 zł; nie licząc bieżącego zużycia. Do stałych miesięcznych opłat należy doliczyć: monitoring obiektu 184, 50; konserwacja windy 73, 80 zł. W trwającej pandemii doszły koszty dezynfekcji kościoła górnego i dolnego, 1, 50 za m2 czyli miesięcznie 3 000 oraz koszty płynu do dezynfekcji rąk, miesięcznie to 324, 20 zł. Ale dbamy i chcemy dbać o bezpieczeństwo i zdrowie naszych parafian. Szczegółowe roczne rozliczenie jest dostępne w biurze parafialny, w którym można się z nim zapoznać. 

    Drodzy Parafianie, parafia jest utrzymywana ze składek i dobrowolnych ofiar. W tym miejscu gorące słowa podziękowania dla każdego z Was, za dojrzałości i poczucie odpowiedzialności za nasz wspólny dom, jakim jest parafia, kościół. Za każdą ofiarę na parafię. Wasze umiłowanie Kościoła i parafii było odczuwalne w najbardziej krytycznym momencie zamknięcia kościoła dla wiernych i kiedy mogło się gromadzić po kilka osób. Wielu z Was, poprzez ofiary na konto, wspierało nas i dalej wspiera bieżące funkcjonowanie parafii. Pragnę za to gorąco podziękować. Dziękuje tym, którzy wspierają ofiarami, mimo, iż pozostają w domach ze względu na wiek czy choroby. Równocześnie zwracam się z prośbą do pozostałych parafian, aby jeśli to możliwe również wsparli w ten sam sposób naszą wspólnotę parafialną. Ale pamiętajcie, by było „wolno” złożyć ofiarę: trzeba mieć, trzeba chcieć i musi to sprawiać radość.

Aspekt remontowy 

    Czas pandemii pokrzyżował nam wiele planów nie tylko duszpasterskich, ale i inwestycyjnych. Udało się jednak w tym czasie przeprowadzić inwentaryzacje całego kościoła na przełomie luty kwiecień br. Koszt inwentaryzacji to 10 694 00 zł. Dzięki niej możemy teraz realizować audyt na podstawie, którego będzie można wystąpić z wnioskiem o termodernizacje naszego kościoła. Założono dodatkowy monitoring na zewnątrz kościoła- koszt 5 680 00 zł. W kościele górnym wymiana okablowania, wzmacniacza i nowe mikrofony- koszt 8 520 00 zł. Nowy wzmacniacz w kościele dolnym 1 450 00 zł. Przed nami pojawiło się ostatnio nowe wyzwanie, jakim jest szukanie środków finansowych na nową windę. W samym grudniu tylko 5 razy odmówiła posłuszeństwa. Jest to tak stary model, że konserwatorzy mają już problem z nabyciem części. Jeśliby ktoś z parafian posiadał  możliwości czy też propozycje w jaki sposób można pozyskać na tą inwestycję środki, bardzo proszę o kontakt.

   Powyższe sprawozdanie nie obejmuje całokształtu życia religijnego i funkcjonowania naszej Parafii w kończącym się tak szczególnym roku 2020. Z pewnością spraw wartych podkreślenia było więcej – wybrałem te najważniejsze.  Te i inne nie zostałyby jednak zrealizowane, gdyby nie Państwa życzliwość, zrozumienie i pomoc – modlitewna, materialna oraz ta, w postaci „pracy rąk”. Dziękuję wszystkim, którzy w minionym czasie niezłomnie trwali przy Chrystusie, przy Ołtarzu. Dziękuję za wsparcie duchowe i materialne, za wspólnotę modlitwy. Dzieciom i młodzieży życzę wytrwałości. Rodzicom gorącej miłości. Chorym zdrowia. Niech Bóg błogosławi naszej Parafii na rozpoczynający się 2021 rok.

Ks. Waldemar Kapusta 
Proboszcz