SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu
do księdza Proboszcza celem spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.

Wymagane są następujące dokumenty:

  • Dowód tożsamości
  • Świadectwo chrztu świętego z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania ważne 3 miesiące od daty wystawienia do zgłoszenia się w kancelarii
  • Świadectwo bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na świadectwie chrztu)
  • Świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej
  • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej – tzw. „kurs przedmałżeński” oraz poradnictwa rodzinnego
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku „ślubu konkordatowego”)
  • W przypadku zawartego już kontraktu cywilnego – akt kontraktu
    z USC, a w przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.
  • Dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, data urodzenia,  adres zamieszkania)

Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni otrzymać pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii. Również narzeczeni starający się o tzw. „licencję” – czyli pragnący zawrzeć związek małżeński w innej parafii powinni się zgłosić z wymaganymi wyżej dokumentami 3-mce przed planowanym terminem ślubu.

Kto może być świadkiem na ślubie kościelnym?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Kościele katolickim obecność dwóch świadków jest konieczna do ważnego zawarcia małżeństwa. Mówi o tym kanon 1108 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Jednocześnie w żadnych dokumentach nie ma mowy o wymogach, jakie miałyby wspomnianych dwóch świadków dotyczyć. Stąd też przyjmuje się, że świadkiem na ślubie kościelnym może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność podejmowania czynności prawnych, niezależnie od płci, przekonań religijnych, stanu cywilnego itd.

Śpiew i muzyka manifestuje radość i chwałę Boga. W ich wyborze winno się brać pod uwagę te wartości, które wyrażają wiarę oraz pomagają obecnym w pełnym uczestnictwie. W mszach weselnych pierwszeństwo mają śpiewy wspólnotowe. Oprawę muzyczną uzgadnia się z organistą .

Fotografie i filmy opowiadają historię nowej rodziny w jej początku. Nie mogą jednak przesłonić celebrowanego misterium. Mogą być realizowane jedynie przez jedną osobę upoważnioną na podstawie specjalnych kwalifikacji, czyli tzw. licencji wydawanej przez Kurię Metropolitalną. Fotografowie i kamerzyści proszeni są o dyskretne zachowanie się w kościele i nie zajmowanie miejsca w prezbiterium. Wykluczone jest filmowanie z dodatkowym oświetleniem. Kwadrans przez rozpoczęciem nabożeństwa weselnego winni przedstawić się celebransowi w zakrystii celem uzyskania zgody na fotografowanie bądź filmowanie.

Dekoracja kościoła winna w sposób estetyczny i dyskretny wyrażać świąteczność wydarzenia, jakim jest ślub. Osobą odpowiedzialną za dekorację w kościele jest siostra zakrystianka.